三字经注音 三字经注音完整版

144
作者 浩然爸爸讲故事 米粒妈咪课堂 ← 点击红色字,关注公众号
2020-10-15 09:26 字数 10811 阅读 48评论 0
经典诵读·三字经
×

关注米粒妈咪课堂公众号
教您科学育儿

微信扫一扫

 三字经注音 三字经注音完整版

 米粒妈咪网小编为你分享三字经注音 三字经注音完整版,希望米粒妈咪网小编分享的三字经注音 三字经注音完整版对想学国学三字经的大家有所帮助。

 三字经注音 三字经注音完整版如下:

 人之初 性本善 性相近 习相远 苟不教 性乃迁

 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiàng jìn xí xiàng yuǎn gǒu bú jiāo xìng nǎi qiān

 教之道 贵以专 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼

 jiāo zhī dào guì yǐ zhuān xī mèng mǔ zé lín chù zǐ bú xué duàn jī zhù

 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬 养不教 父之过

 dòu yàn shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng yǎng bú jiāo fù zhī guò

 教不严 师之惰 子不学 非所宜 幼不学 老何为

 jiāo bú yán shī zhī duò zǐ bú xué fēi suǒ yí yòu bú xué lǎo hé wéi

 玉不琢 不成器 人不学 不知义 为人子 方少时

 yù bú zhuó bú chéng qì rén bú xué bú zhī yì wéi rén zǐ fāng shǎo shí

 亲师友 习礼仪 香九龄 能温席 孝于亲 所当执

 qīn shī yǒu xí lǐ yí xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí

 融四岁 能让梨 弟于长 宜先知 首孝弟 次见闻

 róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī shǒu xiào dì cì jiàn wén

 知某数 识某文 一而十 十而百 百而千 千而万

 zhī mǒu shù shí mǒu wén yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn

 三才者 天地人 三光者 日月星 三纲者 君臣义

 sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng sān gāng zhě jun chén yì

 父子亲 夫妇顺 曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷

 fù zǐ qīn fū fù shùn yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bú qióng

 曰南北 曰西东 此四方 应乎中 曰水火 木金土

 yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yīng hū zhōng yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

 此五行 本乎数 曰仁义 礼智信 此五常 不容紊

 cǐ wǔ háng běn hū shù yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bú róng wěn

 稻粱菽 麦黍稷 此六谷 人所食 马牛羊 鸡犬豕

 dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

 此六畜 人所饲 曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情具

 cǐ liù chù rén suǒ sì yuē xǐ nù yuē āi jù ài è yù qī qíng jù

 匏土革 木石金 丝与竹 乃八音 高曾祖 父而身

 páo tǔ gé mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn gāo céng zǔ fù ér shēn

 身而子 子而孙 自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦

 shēn ér zǐ zǐ ér sūn zì zǐ sūn zhì xuán céng nǎi jiǔ zú rén zhī lún

 父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭 长幼序 友与朋

 fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

 君则敬 臣则忠 此十义 人所同 凡训蒙 须讲究

 jun zé jìng chén zé zhōng cǐ shí yì rén suǒ tóng fán xùn méng xū jiǎng jiū

 详训诂 名句读 为学者 必有初 小学终 至四书

 xiáng xùn gǔ míng jù dú wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū

 论语者 二十篇 群弟子 记善言 孟子者 七篇止

 lùn yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

 讲道德 说仁义 作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易

 jiǎng dào dé shuō rén yì zuò zhōng yōng nǎi kǒng fán zhōng bú piān yōng bú yì

 作大学 乃曾子 自修齐 至平治 孝经通 四书熟

 zuò dà xué nǎi céng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì xiào jīng tōng sì shū shú

 如六经 始可读 诗书易 礼春秋 号六经 当讲求

 rú liù jīng shǐ kě dú shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú

 有连山 有归藏 有周易 三易详 有典谟 有训诰

 yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng yǒu diǎn mó yǒu xùn gào

 有誓命 书之奥 我周公 作周礼 著六官 存治体

 yǒu shì mìng shū zhī ào wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhe liù guān cún zhì tǐ

 大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备 曰国风 曰雅颂

 dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ lè bèi yuē guó fēng yuē yǎ sòng

 号四诗 当讽咏 诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶

 hào sì shī dāng fěng yǒng shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è

 三传者 有公羊 有左氏 有谷梁 经既明 方读子

 sān chuán zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng fāng dú zǐ

 撮其要 记其事 五子者 有荀杨 文中子 及老庄

 cuō qí yào jì qí shì wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

 经子通 读诸史 考世系 知终始 自羲农 至黄帝

 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì

 号三皇 居上世 唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世

 hào sān huáng jū shàng shì táng yǒu yú hào èr dì xiàng yī xùn chēng shèng shì

 夏有禹 商有汤 周文武 称三王 夏传子 家天下

 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià

 四百载 迁夏社 汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡

 sì bǎi zǎi qiān xià shè tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

 周武王 始诛纣 八百载 最长久 周辙东 王纲堕

 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì zhǎng jiǔ zhōu zhé dōng wáng gāng duò

 逞干戈 尚游说 始春秋 终战国 五霸强 七雄出

 chěng gàn gē shàng yóu shuō shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū

 嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争 高祖兴 汉业建

 yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng gāo zǔ xìng hàn yè jiàn

 至孝平 王莽篡 光武兴 为东汉 四百年 终于献

 zhì xiào píng wáng mǎng cuàn guāng wǔ xìng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn

 魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋 宋齐继 梁陈承

 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn sòng qí jì liáng chén chéng

 为南朝 都金陵 北元魏 分东西 宇文周 与高齐

 wéi nán cháo dōu jīn líng běi yuán wèi fèn dōng xī yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

 迨至隋 一土宇 不再传 失统绪 唐高祖 起义师

 dài zhì suí yī tǔ yǔ bú zài chuán shī tǒng xù táng gāo zǔ qǐ yì shī

 除隋乱 创国基 二十传 三百载 梁灭之 国乃改

 chú suí luàn chuàng guó jī èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi

 梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由 炎宋兴 受周禅

 liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu yán sòng xìng shòu zhōu chán

 十八传 南北混 辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世

 shí bā chuán nán běi hún liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì

 舆图广 超前代 九十年 国祚废 太祖兴 国大明

 yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi tài zǔ xìng guó dà míng

 号洪武 都金陵 迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯

 hào hóng wǔ dōu jīn líng dài chéng zǔ qiān yàn jīng shí liù shì zhì chóng zhēn

 权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚 清世祖 应景命

 quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén qīng shì zǔ yīng jǐng mìng

 靖四方 克大定 古今史 全在兹 载治乱 知兴衰

 jìng sì fāng kè dà dìng gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xìng shuāi

 读史书 考实录 通古今 若亲目 口而诵 心而惟

 dú shǐ shū kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù kǒu ér sòng xīn ér wéi

 朝于斯 夕于斯 昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学

 cháo yú sī xī yú sī xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué

 赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤 披蒲编 削竹简

 zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín pī pú biān xuē zhú jiǎn

 彼无书 且知勉 头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦

 bǐ wú shū qiě zhī miǎn tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bú jiāo zì qín kǔ

 如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍 如负薪 如挂角

 rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bú chuò rú fù xīn rú guà jiǎo

 身虽劳 犹苦卓 苏老泉 二十七 始发愤 读书籍

 shēn suī láo yóu kǔ zhuó sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí

 彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思 若梁灏 八十二

 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī ruò liáng hào bā shí èr

 对大廷 魁多士 彼既成 众称异 尔小生 宜立志

 duì dà tíng kuí duō shì bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

 莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋 彼颖悟 人称奇

 yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí bǐ yǐng wù rén chēng qí

 尔幼学 当效之 蔡文姬 能辨琴 谢道韫 能咏吟

 ěr yòu xué dāng xiào zhī cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín

 彼女子 且聪敏 尔男子 当自警 唐刘晏 方七岁

 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng táng liú yàn fāng qī suì

 举神童 作正字 彼虽幼 身已仕 尔幼学 勉而致

 jǔ shén tóng zuò zhèng zì bǐ suī yòu shēn yǐ shì ěr yòu xué miǎn ér zhì

 有为者 亦若是 犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人

 yǒu wéi zhě yì ruò shì quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bú xué hé wéi rén

 蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物 幼而学 壮而行

 cán tǔ sī fēng niàng mì rén bú xué bú rú wù yòu ér xué zhuàng ér háng

 上致君 下泽民 扬名声 显父母 光于前 裕于后

 shàng zhì jun1 xià zé mín yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu

 人遗子 金满嬴 我教子 惟一经 勤有功 戏无益

 rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiāo zǐ wéi yī jīng qín yǒu gōng xì wú yì

 戒之哉 宜勉力

 jiè zhī zāi yí miǎn lì

 更多三字经注音 三字经注音完整版相关知识,请关注米粒妈咪课堂公共号


最新0-3岁、幼儿、小学、初中、高中、家庭共学、个人成长、健康养生等
 世界领先教育理念在线课程
 尽在"米粒妈咪课堂"微信公众号

米粒妈咪课堂
亲子早教      米粒妈咪在线课程